İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık emek-meslek örgütleri: Aşı adil koşullarda, ücretsiz yapılmalı

Sağlık alanındaki emek-meslek örgütleri COVID-19 aşısındaki son gelişmeleri, Türkiye’deki aşı belirsizliğini ve son olarak “Acil Kullanım Onayı”na (AKO) ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğini basın toplantısı ile değerlendirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konsey üyeleri ile Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında, ortak metni Dr. Şebnem Korur Fincancı okudu.

Aşı uygulamasının etik ilkeler ışığında ve adil koşullarda, ücretsiz yapılması gerektiğini belirten Fincancı, “Aşı tartışmaları devam ederken, aşı üreticisi olan bir firma ürettiği aşı için ABD’de “FDA Acil Kullanım İzni” alıp Faz 3 çalışmasını yayımlamış, Faz 3 aşamasındaki diğer aşılar da ara değerlendirme raporlarının olumlu sonuçlarını dünya ile paylaşmıştır” dedi.

‘REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ ATIL BIRAKILDI’ ELEŞTİRİSİ

Fincancı, Sağlık Bakanının Türkiye’de 16 adet aşı çalışması olduğu yönündeki bilgilendirmesine atıfta bulunarak, “Bunlardan birinin Faz 1 çalışmalarını tamamlayarak, 25 Aralık 2020 tarihinde Faz 2’ye geçileceğini, Nisan ayında da Faz 3 çalışmalarının başlayacağını duyurduğunu” söyledi. Fincancı, “Faz 1 çalışma sonuçları henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadığı gibi, tüm faz çalışmalarından sonra aşı onaylanırsa, hangi GMP (iyi üretim uygulamaları) koşullarında, milyonlarca doz üretileceği de belirsizdir. Zamanında dünya ölçeğinde aşı üretim ve dağıtımı yapabilen Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün bilimsel gelişmelere uygun şekilde yenilenmeden atıl bırakılıp, ardından kapatılmış olmasının sıkıntılı sonuçları bugün ortadadır” dedi.

Türkiye’de aşı temini, aşı testlerinin yapılıp onaylanarak kullanıma girmesine kadar olan tüm bu süreçte, Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini talep ettiklerini de hatırlatan Fincancı, “Ancak Türkiye’ye getirilen aşıların hangi ülkeden, kaç milyon adet alınacağı ve uygulamada sağlık örgütlenmesinin nasıl oluşturulacağına dair belirsizlik hâlâ sürmektedir” uyarısı yaptı.

AŞININ NASIL ULAŞTIRILACAĞI ENDİŞESİ

Fincancı sağlık meslek örgütlerinin ortak metnindeki şu ifadeleri dile getirdi:

“Aşı uygulama süreçlerinde çok yönlü bir programlama yapılmaması halinde karşımıza çıkacak sorunlar şimdiden öngörülmektedir. TTB Aile Hekimliği Kolu yaptığı bir açıklamayla ASM’lerde uygulama için yeterli sayıda hemşire bulunmadığını, 27 bin aile hekimliği biriminin 3 bininde aile hekimi, 5 bininde hemşire olmadığını duyurmuştur. Bu koşullarda öncelik sıralamasında aşı olacak sağlık çalışanlarına aşıyı ulaştırmak olanaklı olsa da, 65 yaş ve üzeri bireylerle, eşlik eden kronik rahatsızlıkları (KOAH, astım, hipertansiyon, obezite vb.) olan yurttaşlarımıza, mevcut koşullarda aşının nasıl ulaştırılacağı endişe yaratmaktadır.

COVID-19 aşılama sürecinde hapishanelerde, göçmen kamplarında, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, kadın misafirhaneleri ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarında toplu yaşamak zorunda kalan örselenebilir/dezavantajlı bireylerin aşı erişiminde yaşayacağı eşitsizlikler de ayrıca kaygıya yol açmaktadır.”

‘BELİRSİZLİKLER KISA SÜREDE GİDERİLMELİ’

Tüm bu belirsizliklerin en kısa sürede giderilmesini ve Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla, sağlık ve meslek örgütleri ile paylaşılmasını isteyen Şebnem Korur Fincancı, bu paylaşımın, yurttaşların endişesini gidermek ve pandemiyle mücadelede başarı şansını artırmak için zorunlu olduğunu hatırlattı. Fincancı, “Aşının pandemide sağlık sisteminde yaşanan sorunlara hızlı çözüm olamayacağı, daha etkili salgın yönetiminin kaçınılmaz olduğu bilinerek, aşılama programları da dahil olmak üzere sağlık emek meslek örgütlerinin önerileri uygulanmalı ve gerekli önlemler derhal alınmalıdır” dedi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte “Ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir” ifadesinin de yer aldığına değinen Fincancı, “Burada ilgili kapsamlı verilerin neler olduğunun açık ifade edilmesini, ucu açık bir açıklama ile kapsamlı olmayan verilerin Faz 3’e başlamış ama hiç veri üretmemiş klinik faz çalışmalarına genişletilerek kullanılmamasını” istedi. Fincancı, “TİTCK’nin hangi verileri yeterli bularak AKO uygulayacağı belirsizdir. Bu da toplumda aşı olma konusunda bir endişe yaratacaktır” uyarısı yaptı.

SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE ORTAK ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Sağlık Meslek Örgütleri adına Sağlık Bakanı’na seslenen Fincancı, “Pandemi yönetimine katkı sağlayacak sağlık emek meslek örgütlerinin taleplerine rağmen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dahil hiçbir sürece katılmaması, doğru ve hızlı veri paylaşımı yapılmaması, salgın yönetimine karşı toplumda bir güvensizlik yaratmıştır. Aşı uygulama süreçlerinde de aşılamaya karşı tereddütlerin giderilmesi açısından tüm bileşenlerin katılımı ile çalışılmasının kaçınılmazlığı ortadadır. Doğru bir süreç ve sağlık sisteminin yeniden toplum sağlığı temelinde düzenlenmesi gerçeği unutulmadan pandeminin önlenmesinde en önemli basamaklardan biri olan aşılama hizmetleri şeffaf, mali kaygılardan uzak, paylaşımcı, katılımcı olarak yönetilmelidir” çağrısı yaptı.

Fincancı, Sağlık Bakanı’na, “sorunlar yumağını büyütmemek adına uyarılarının dikkate alınmasının, aşıya erişilebilirlikte etik ilkelere uygun ve adil bir süreç işletilmesinin sorumluluğu olduğunu” da hatırlattı. 

Yorumlar kapatıldı.